Dil Seçiniz
Telegram
WhatsApp
İnstagram

GAZİDENT - KAPALI DEVRE AYDINLATMA METNİ

GAZİDENT - KAPALI DEVRE AYDINLATMA METNİ

GAZİDENT - KAPALI DEVRE AYDINLATMA METNİ

                             6698 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

KAPALI DEVRE KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

 

İşbu aydınlatma metni, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, GAZİDENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ lokasyonunda ve/veya lokasyonlarında kullanılan kapalı devre kayıt sistemleri vasıtasıyla toplanan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır.

İş bu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere Şirketimiz adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve işlenmesi Politikasından erişilebilmektedir.

 

 • Kişisel Verilerin İşlenmesi Amacı,

Toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. Ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Kurum ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temin edilmesi ve Kurum’a ait lokasyon ve/veya lokasyonların güvenliğinin sağlanması amaçları dahilinde işlenmektedir.

 

 • Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım amaçları,

Toplanan Kişisel veriler Kanun’un 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ve Kurum’a ait lokasyon ve/veya lokasyonların güvenliğinin sağlanması amaçları dahilinde, Hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.

 

 • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi,

Toplanan kişisel veriler, lokasyon ve/veya lokasyonlarda yer alan kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen meşru menfaat hukuki sebebine dayalı şekilde toplanılmaktadır.

 

 • Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması,

İlgili Kanun’un 11. Maddesi uyarınca veri sahipleri ilgili kişiler,

 • Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • Kanun ile ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir

 

Yukarıda yaptığımız açıklamalarla, sizleri bilgilendirmiş ve Aydınlatma Yükümlülüğümüzü yerine getirmiş bulunuyoruz. Kişisel verilerinizin silinmesini, güncellenmesini, anonimleştirilmesini, yok edilmesini veya kişisel verinizle ilgili başka yasal talepleriniz için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ilgili Başvuru formu aracılığı ile bize taleplerinizi iletebilirsiniz.

Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

Başvuru Yapacağınız Veri Sorumlusunun Kimliği ve Açık Adresi

 

GAZİDENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 

ARSUR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZ. LTD. ŞTİ.

info@gazident.com

 

Çiftlik Mahallesi Asena Sokak No: 2/11 Çiftlikköy / YALOVA