Dil Seçiniz
Telegram
WhatsApp
İnstagram

GAZİDENT - ORGANİZASYON EL KİTABI (PROSEDÜR)

GAZİDENT - ORGANİZASYON EL KİTABI (PROSEDÜR)

GAZİDENT - ORGANİZASYON EL KİTABI (PROSEDÜR)

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASININ ÖNEMİ

             07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”), 20.10.2016 tarihli ve 29863 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmeliğine ve 21.06.2019 tarihli ve 30808 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile işbu Yönetmeliklerde değişiklik yapılmasına dair düzenlemeler ve ilgili yasal düzenlemelere uyum sağlanması amacıyla,  GAZİDENT Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi – ARSUR Ağız ve Diş Sağlığı Hiz. Ltd. Şti. benimsenen ve uygulanacak olan usul ve esaslar, veri sorumlusunun aydınlatma yükümlülüğü kapsamında, işbu Politika ile düzenlenmiştir.

Bu Politika 'da belirtilen konuların uygulanmasına yönelik olarak merkezimiz içerisinde gerekli prosedürler düzenlenmekte, kişi kategorilerine özel Kişisel Veri İşleme Envanteri ile uyumlu aydınlatma metinleri oluşturulmakta, kişisel verilerin korunması ve gizlilik sözleşmeleri yapılmakta, görev tanımları revize edilmekte, kişisel verilerin korunması için gereken idari ve teknik tedbirler alınmakta, bu kapsamda gerekli denetimler yapılmakta veya yaptırılmaktadır. Şirket Doktoru Veri Sorumlusu, Şirket Sağlık Teknikeri irtibat kişisi olarak atanarak komisyon kurulmuştur. Danışmanlık firmamız envanter oluşumu için birim sorumluları ile birebir görüşmeler yapılarak kanuna en uygun şekilde uyum projesi yürütülmüştür. Eğitimler verilmiştir.

               Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması ile ilgili yürürlükte bulunan kanuni düzenlemeler çerçevesinde yürütülür. GAZİDENT Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi – ARSUR Ağız ve Diş Sağlığı Hiz. Ltd. Şti.Kişisel Verilerin Korunması Politikası güncel yönetmeliklerle uyumlu olarak hazırlanmıştır.

               Politika, ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kurallar GAZİDENT Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi – ARSUR Ağız ve Diş Sağlığı Hiz. Ltd. Şti.uygulamaları ile entegre edilerek oluşturulmuştur. KVK Kanunu’nda öngörülen yürürlük sürelerine bağlı kalarak gerekli hazırlıklarını yürütmektedir. Yukarıda belirtilen kişisel veriler; gerektiğinde 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri vb. mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek, merkezimize ve/veya tedarikçilerimize ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilecektir. Sonuç olarak kişisel veriler kurum prosedürlerinde tanımlı yasal süreler göz önünde tutularak uygun süre zarfında hem dijital hem de fiziki ortamda korunacaktır.

                GAZİDENT Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi – ARSUR Ağız ve Diş Sağlığı Hiz. Ltd. Şti.nezdinde işlenen kişisel verileriniz ile ilgili; kişisel verilerin ve kişisel sağlık verilerinin işlenmesi ilkeleri, işbu verilerin işleme amaç ve şartları ile yurt içinde ve yurt dışına aktarımı, imhası ve işlenen veriler üzerindeki haklarınıza dair uygulama ve esaslar aşağıda sizlere bildirilmektedir.

                GAZİDENT Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi – ARSUR Ağız ve Diş Sağlığı Hiz. Ltd. Şti. (Bundan sonra “GAZİDENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ” olarak anılacaktır.), KVKK ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlanması ve kişisel verilerinizin Kanuna ve diğer düzenlemelere uygun olarak işlenmesi, kullanılması, imhası, aktarımı ve sair hususlarda bu Politika’ da belirlenen prosedür ve süreçlere uygun şekilde davranacaktır.

 

 

 

TANIMLAR

Kavram

Tanım

Kişisel Veri:

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Sağlık Verisi:

Kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişinin fiziksel ve ruhsal sağlığına ilişkin her türlü bilgi ile kişiye sunulan sağlık hizmetiyle ilgili bilgilerini ifade eder.

Özel Nitelikli Kişisel Veri:

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Açık Rıza:

Belirli bir konuya ilişkin, ilgili kişinin bilgilendirilmesine dayanan ve ilgili kişinin özgür iradesiyle açıklanan rıza.

Alıcı Grubu:

Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi.

Anonim Hale Getirme:

Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

Kimliksizleştirme:

Kişisel verilerin; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiyle İlişkilendirilememesi için teknik ve idari tedbirlerin alınması şartıyla ve farklı bir ortamda muhafaza edilen diğer verilerle bir araya getirilmeksizin ilgili kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde işlenmesi.

Açık Veri:

Ücretsiz olarak veya hazırlanma maliyetini geçmeyecek şekilde internet üzerinden herkesin erişimine sunulan, üzerinde herhangi bir fikri mülkiyet hakkı bulunmayan ve herhangi bir amaçla serbestçe kullanılabilen, makineler tarafından okunabilen ve böylelikle diğer veriler ve sistemlerle birlikte çalışabilen, anonim hale getirilmiş veriyi,

Açık Sağlık Verisi:

Açık veri haline getirilen sağlık verisini,

Maskeleme:

Kişisel verilerin belli alanlarının, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde silinmesi, üstlerinin çizilmesi, boyanması ve yıldızlanması gibi işlemler.

Kişisel Verilerin İmha Edilmesi:

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

Yok Etme:

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.

Periyodik İmha:

Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.

Karartma:

Kişisel verilerin bütününün, kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek şekilde üstlerinin çizilmesi, boyanması ve buzlanması gibi işlemlerdir.

Kişisel Verilerin Yok edilmesi:

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hâle getirilmesi işlemini,

Kişisel Verilerin Silinmesi:

Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hâle getirilmesi işlemini,

e-Nabız:

İlgili kişilerin sağlık verilerine kendilerinin, hekimlerin veya yetki verdikleri üçüncü kişilerin erişimini sağlayan, e-Devlet uygulamalarına uygun olarak Bakanlıkça kurulan sistemi,

KamuNET:

Kamu kurum ve kuruluşları arasındaki veri iletişiminin sağlanması, bu veri iletişiminin internete kapalı, fiziksel ve siber saldırılara karşı daha güvenli sanal bir ağ üzerinden yapılması, siber güvenlik risklerinin minimize edilmesi, mevcut ve kurulacak olan güvenli kapalı devre çözümlere standart sağlanması, ortak uygulamalar için uygun alt yapının tesis edilmesi amaçlarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından geliştirilen projeyi,

Doğrudan Tanımlayıcılar:

Tek başlarına, ilişki içinde oldukları kişiyi doğrudan açığa çıkaran, ifşa eden ve ayırt edilebilir kılan tanımlayıcılar.

Dolaylı Tanımlayıcılar:

Diğer tanımlayıcılar ile bir araya gelerek ilişki içinde oldukları kişiyi açığa çıkaran, ifşa eden ve ayırt edilebilir kılan tanımlayıcılar.

Kanun:

24.03.2016 tarihli ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

İlgili Kullanıcı:

Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler.

Kayıt Ortamı:

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam.

Kişisel Veri İşleme Envanteri:

Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları, veri Kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter.

Kişisel Verilerin İşlenmesi:

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Kurul:

Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

Sicil:

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan veri sorumluları sicili (VERBİS).

Veri Kayıt Sistemi:

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi.

Veri Sorumlusu:

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

Veri İşleyen:

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen veri sorumlusunun organizasyonu dışındaki gerçek veya tüzel kişilerdir.

İrtibat Kişisi:

Veri sorumlusu ile ilgili kişi veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu arasındaki iletişimin sağlanmasından sorumlu kişidir. Veri sorumlusu eğer Türkiye’de yerleşik olan bir tüzel kişi ise, bir irtibat kişisi atamak ve Veri Sorumluları Siciline kayıt sırasında atadığı bu irtibat kişisine ait bilgileri VERBİS’e işlemek zorundadır.

Kişisel Veri Sahibi:

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi (İlgili Kişi).

Üçüncü Kişi:

Kurumumuzun yukarıda bahsi geçen taraflarla arasındaki ticari işlem güvenliğini sağlamak veya bahsi geçen kişilerin haklarını korumak ve menfaat temin etmek üzere bu kişilerle ilişkili olan üçüncü taraf gerçek kişiler (Örneğin hizmet alınan firma çalışan veya yetkilileri, refakatçi vb)

Ziyaretçi:

Kurumumuzun sahip olduğu fiziksel alanlara çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ İLKELERİ

       GAZİDENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenleyen, KVKK’nın 4. maddesi uyarınca aşağıda sayılan ilke ve esaslar çerçevesinde kişisel veri işleme faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

 1. HUKUKA VE DÜRÜSTLÜK KURALINA UYGUNLUK

GAZİDENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ, kişisel verilerinizi, KVKK ve yapılan iş gereği uyulması zorunlu olan diğer kanun ve düzenlemelere uygun olarak işlemektedir.

 1. DOĞRU VE GÜNCEL OLMA

GAZİDENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ, veri sahibi tarafından sağlanan kişisel verilerin izinsiz ve gerçeğe aykırı olarak değiştirilmemesi ve işlenen verilerle ilgili bir değişiklik olduğunda veri sahibi tarafından talep edilmesi halinde, kişisel verinin güncellenmesi için gerekli işlemleri yerine getirmekte, teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 1. BELİRLİ, AÇIK VE MEŞRU AMAÇLAR İÇİN İŞLENME

       GAZİDENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ tarafından işlenen kişisel verileriniz, size bildirilen işleme amacına uygun olarak ve bildirilen çerçevede işlenmektedir.

 1. İŞLEME AMACIYLA BAĞLANTILI, SINIRLI VE ÖLÇÜLÜ OLMA

       GAZİDENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ faaliyetleriyle örtüşmeyen, Şirket faaliyetleri çerçevesinde gerek duyulmayan ve işleme amacını aşacak nitelikteki kişisel verileri işlememektedir.

 

 1. İLGİLİ MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN VEYA İŞLENDİKLERİ AMAÇ İÇİN GEREKLİ OLAN SÜRE KADAR MUHAFAZA EDİLME

        KVKK, ilgili diğer kanunlar ve düzenlemeler çerçevesinde işlenen verileriniz, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlenen kişisel verinin niteliği gereği, mevzuat çerçevesinde saklanması gereken süreler kadar muhafaza edilmektedir.

KİŞİSEL VERİ İŞLEME ŞARTLARI VE İSTİSNAİ HALLER

 1. Şirket faaliyetleri çerçevesinde işlenecek genel nitelikli kişisel veriler;
 • Veri sahibinin açık rızasının alınması şartıyla veya
 • Kanunlarda açıkça öngörülmüş olan,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olan,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesi gerekli olan
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olan,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olan,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması için veri işlenmesi zorunlu olan,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesi zorunlu olan hallerden biri mevcut ise veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlenebilir.
 1. Şirket faaliyetleri çerçevesinde işlenecek özel nitelikli kişisel veriler;
 • Veri sahibinin açık rızası alınmadığı takdirde işlenmeyecek,
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler hariç olacak şekilde, kanunlarda öngörülen hallerde veri sahibinin açık rızası olmaksızın işlenebilecek,
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli veriler ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla veri sahibinin açık rızası alınmadan işlenebilecektir.
 • İlgili kişinin kendisinin e-nabız sisteminde verdiği izin ölçüsünde işlenebilecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

KİŞİSEL VERİ TASNİFİ

Kişisel Veri

Açıklama

Kimlik Bilgisi:

Nüfus cüzdanınızda yazılı bulunan; isim, soyadı, anne adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, medeni hal, din, kan grubu, kayıtlı olunan il, ilçe ve mahalle ve bunlarla sınırlı olmaksızın nüfus cüzdanınızda yazılı bulunan bilgiler.

İletişim Bilgisi:

Tarafınızla iletişim kurulabilmesi için sizden istenen ya da sizin verdiğiniz; ev telefonu numarası, cep telefonu numarası, ikametgâh adresi ya da diğer adres bilgisi, e-posta adresi gibi iletişim verileriniz.

Banka Hesap Bilgisi:

Banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı ve banka kartına ilişkin sair bilgiler.

Mesleki Deneyim:

Kişinin mesleğine ait bilgilerin bulunduğu veri grubudur (diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri vb).

Genetik Veri:

Genetik veriler.

Cinsel Hayat:

Kişinin Cinsel hayatına ilişkin verileri içerir.

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMAÇ VE YÖNTEMLERİ

GAZİDENT Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi olarak;

 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetimi,
 • İlgili mevzuat gereği tarafımızca saklanması gereken verilerin muhafaza edilmesi,
 • Randevuların alınması, bilgilendirmelerin ve hatırlatmaların yapılması,
 • GAZİDENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ nın ticari, idari ve ekonomik faaliyetler ile GAZİDENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ tarafından sunulan hizmetler çerçevesinde mevcut iş akışlarının gereği gibi yürütülebilmesi,
 • Kanuni ve sözleşmeye dayalı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Risk yönetimi, kalite geliştirme, suiistimal ve ihlallerin önlenmesi,
 • Sunulan sağlık hizmetlerinin gereği olan inceleme ve değerlendirmelerin gerçekleştirilmesi,
 • Araştırma ve geliştirme (AR-GE) çalışmalarının yürütülmesi,
 • Teçhizat, ilaç ve sair araç-gereçlerin temini,
 • Sağlık hizmetlerine ilişkin ilgili mevzuatta öngörüldüğü üzere Sağlık Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu ve sair ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili sunucularından bildirimde bulunarak talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kamu/özel tüzel kişilerine, resmî kurumlara talep veya denetim halinde gerekli bilgilerin sağlanması,
 • GAZİDENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ tarafından sunulan sağlık hizmetleri doğrultusunda faturalandırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

Bu doğrultuda;

 • Hastalara Ait Kişisel Veriler Bakımından
 • Hasta kabul sürecinde kayıt işlemlerinin yapılması ve GAZİDENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ tarafından sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin yasal bildirimlerin gerçekleştirilmesi ile Şirket içi süreçlerin yürütülebilmesi amaçlarıyla; hastaların ad, soyad, T.C. kimlik numarası, pasaport veya geçici T.C. kimlik numarası, doğum yeri/tarihi, medeni hali, cinsiyeti, işlem numarası ve sair hastayı tanımaya ve kimliğini teşhis etmeye yönelik kişisel verileri,
 • İletişimin sağlanabilmesi ve ilgili iş süreçlerin yürütülmesi amacıyla telefon, adres, e-posta adresi bilgileri,
 • Faturalama işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla banka hesap numarası, IBAN adresi ve sair finansal verileri gerek merkezimiz içi işlemlerin gerekse sözleşmeye dayalı ilişkiler ve kanuni yükümlülükler çerçevesinde sigorta şirketleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına yapılacak bildirimlerin yerine getirilmesi,
 • Hasta tarafında herhangi bir şikâyet, bildirim veya soru yöneltilmesi halinde bunların takibinin sağlanabilmesi ve gerekli süreçlerin yürütülebilmesi adına çağrı merkezleri ile yapılan görüşmelerde ses kayıtları, yazılı yolla iletişime geçilmesi halinde ilgili fiziki veya elektronik yazılı evraklar,
 • Randevu alımı ve bilgilendirmesinin gerçekleştirilebilmesi için iletişim bilgileri,
 • İlgili mevzuat kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına ve yetkili tüm kamu/özel ve tüzel kişilerine bildirimlerin yapılabilmesi ile denetimlerde gerekli belgelerin sağlanabilmesi amaç ve yöntemleri doğrultusunda kimlik bilgisi, özlük bilgisi, banka hesap bilgisi, iletişim bilgisi, irtibat bilgisi, sağlık bilgisi ve sair kişisel verileriniz işlenebilmektedir.
 • Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

                GAZİDENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ olarak şirket faaliyetleri çerçevesinde işlediğimiz kişisel verilerinizin KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak muhafaza edilmesi güvenliğinin sağlanması için gerekli görülen idari ve teknik tedbirlerin alınması için gerekli teknolojik alt yapı çerçevesinde yerine getiriyor; bu doğrultuda veri ihlali, yetkisiz erişim, veri kaybı, verilerin izinsiz değiştirilmesi ve sair tehditlere karşı önlem alarak gerekli denetimleri gerçekleştiriyoruz. Bütün bu önemlere ve tedbirlere rağmen, yine de bir veri ihlali söz konusu olursa gecikmeksizin en kısa sürede ve en geç 72 saat içerisinde durumu ilgili kişilere ve KVK Kurumuna bildiriyoruz.

               Bu kapsamda, mevcut risk ve tehditleri tespit ediyor, çalışanlarımızı eğiterek farkındalık çalışmaları gerçekleştiriyor, kişisel veri güvenliğine ilişkin politika ve prosedürleri belirliyoruz. Kurumumuz tarafından KVK Kanunu’nun 12’nci maddesi uyarınca “veri güvenliğini” sağlamaya yönelik alınan idari ve teknik tedbirler aşağıda belirtilmekte olup bu tedbirlerin gereği gibi uygulanması amacıyla gerekli kontroller gerçekleştirilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Hukuka Uygun Saklanması ile Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesi ve Erişilmesinin Önlenmesini Sağlamak için Alınan Teknik Tedbirler

 • Kişisel veri saklama, işleme ve erişim faaliyetleri kurulan teknik sistemlerle denetlenmektedir.
 • Alınan teknik önlemler ilgilisine raporlanmaktadır.
 • Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.
 • Erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir.
 • Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir biçimde yedekleme programları kullanılmaktadır.

Kişisel Verilerin Hukuka Uygun Saklanması ile Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesi ve Erişilmesinin Önlenmesini Sağlamak için Alınan İdari Tedbirler

 • Çalışanlar, kişisel verilerin korunması ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak saklanması, işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.
 • Kişisel veri işleme envanterinde kişisel verileri işleyecek, saklayacak, erişebilecek personel belirlenmiş ve irtibat kişisi olarak atanmıştır.
 • Yürütülen tüm faaliyetler detaylı olarak tüm bölümler özelinde analiz edilerek, bu analiz neticesinde ilgili iş birimlerinin gerçekleştirmiş olduğu ticari faaliyetler özelinde kişisel veri işleme faaliyetleri ortaya konulmaktadır.
 • Bölümler bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerinin sağlanması için ilgili bölümler özelinde farkındalık yaratılmakta ve uygulama kuralları belirlenmekte; bu hususların denetimini ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak için gerekli idari tedbirler şirket içi politikalar ve eğitimler yoluyla hayata geçirilmektedir.
 • Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanılamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.
 • Çalışanlar arasındaki hukuki ilişkiyi yöneten sözleşme ve belgelere, GAZİDENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ nın talimatları ve kanunla getirilen istisnalar dışında, kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğü getiren kayıtlar konulmakta ve bu konuda çalışanların farkındalığı yaratılmaktadır.

                Bunlara ek olarak KVKK kapsamında öngörülen veri güvenliği ilkeleri gereği, gerekli olmayan verilerin işlenmemesi amacıyla kişisel veri minimizasyonunu sağlıyor, veri işleyenler ile gerekli gizlilik sözleşmelerini oluşturuyor, çalışanlarımıza kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması ve ihlallerin önlenmesi için gerekli eğitimleri veriyor, elektronik ortamın yanı sıra fiziksel ortamda muhafaza edilen kişisel verilerin güvenliği için gerekli tedbirleri alıyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİN YURT İÇİNDE KULLANIMI VE YURT DIŞINA AKTARIMI

                Kişisel verileriniz ve kişisel sağlık verileriniz işbu politika metninde açıklanan amaçlar ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde;

 • Sözleşmeye dayalı ve kanuni yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi ile merkezimizin idari, ticari ve ekonomik faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi amaçlarıyla GAZİDENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ tarafından sunulan hizmetlerin faturalandırılabilmesi ve tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla yetkili kurum/kuruluşlara,
 • İş sözleşmesi kapsamında işverenin sahip olduğu yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla bankalara, Yetkili Mali Müşavire ,

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

                Kurumda, faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, 101 Yıl süre ile saklanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI

 • GAZİDENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ’ nin faaliyetleri çerçevesinde işlenen kişisel veriler, işlenme amacı çerçevesinde ve bu amacı sağlamak için gerekli olan süreler boyunca ve ilgili mevzuat çerçevesinde sağlık verisi olduğunda geçmişe dönük rapor teşhis doğruluğunun ispatlamak verisi sorumlusunun meşru menfaatleri için 101 Yıl saklanır.
 • Yapılan işlemler “Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik”, “Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik” ile “Kişisel Sağlık Verileri Hakkında yönetmelikte belirtilen süre, usul ve esaslara uygun olarak yerine getirilecektir.
 • Tahlil ve tetkik sonuçları gibi hastaya ait kişisel sağlık verilerini içeren basılı materyal üzerinde gerekli kısmî kimliksizleştirme veya maskeleme tedbirlerini uygular ve söz konusu materyalin yetkisiz kişilerin eline geçmesi hâlinde kime ait olduğunun tespit edilmesini zorlaştıracak diğer tedbirleri alır.
 • İşlenen verilerin, veri mahremiyeti ile veri güvenliğine ilişkin düzenlemeler göz önünde bulundurularak, sağlık sisteminde şeffaflığı ve hesap verilebilirliği temin etmek, sağlık hizmeti sunumuna ilişkin politika ve stratejilere yön vermek, sağlık alanında yapılacak bilimsel araştırmalara destek olmak ve sağlığa ilişkin ürün ve hizmetlerin geliştirilmesini sağlamak amaçlarıyla açık sağlık verisi oluşturmak için değerlendirir.

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLDİĞİ ORTAMLAR

               Veri sahiplerine ait kişisel veriler il kişisel sağlık verileri KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak aşağıda belirtilen ortamlarda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

 • Elektronik Ortamlar: LBYS, Server üzerinde oluşturulan Ortak Yönetim/Arşiv klasörleri, Personel Bilgisayarları.
 • Fiziksel Ortamlar: Saklama yapılmamaktadır.

 

KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA UYGUN OLARAK İMHA EDİLMESİ İÇİN ALINAN TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

 • Yazılımdan Güvenli Olarak Silme: Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken; ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilecek biçimde verinin ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır.
 • Bulut Sisteminde İlgili Verilerin Silme Komutu Verilerek Silinmesi: Merkezi sunucuda bulunan dosya veya dosyanın bulunduğu dizin üzerinde ilgili kullanıcının erişim haklarının kaldırılması; veri tabanlarında ilgili satırların veri tabanı komutları ile silinmesi veya taşınabilir medyada yani flash disk ortamında bulunan verilerin uygun yazılımlar kullanılarak silinmesi bu kapsamda sayılabilecektir.

               Ancak, kişisel verilerin silinmesi işlemi, diğer verilere de sistem içerisinde erişilememe ve bu verileri kullanamama sonucunu doğuracak ise, aşağıdaki koşulların sağlanması kaydıyla, kişisel verilerin ilgili kişiyle ilişkilendirilemeyecek duruma getirilerek arşivlenmesi halinde de kişisel veriler silinmiş sayılacaktır.

 • Başka herhangi bir kurum, kuruluş veyahut kişinin erişimine kapalı olması,
 • Kişisel verilere yalnızca yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlayacak şekilde gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması.
 • Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme: Bazı durumlarda kendisi adına kişisel verileri silmesi için GAZİDENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ dış alım yoluyla bir uzman ile anlaşabilir. Bu durumda, kişisel veriler bu konuda uzman olan kişi tarafından İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilecek biçimde güvenli olarak silinecektir.
 • Kağıt Ortamında Bulunan Kişisel Verilerin Karartılması: Kişisel verilerin amaca yönelik olmayan kullanımını önlemek veya silinmesi talep edilen verileri silmek için ilgili kişisel verilerin fiziksel olarak kesilerek belgeden çıkartılması veya geri döndürülemeyecek ve teknolojik çözümlerle okunamayacak şekilde sabit mürekkep kullanılarak görülemeyecek hale getirilmesi, kapatılması yöntemidir. Gerektiğinde bu yöntem kullanılarak kağıt ortamında bulunan kişisel veriler imha edilebilecektir.
 • Fiziksel Yok Etme: Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılamayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır. Kağıt ve mikrofiş ortamındaki verilerin yok edilmesi de, başka bir şekilde yok edilmeleri mümkün olmadığından bu şekilde gerçekleştirilmektedir. Yukarıda sayılan durumların gerçekleşmesi sırasında KVKK, Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine veri güvenliğinin sağlanması amacıyla tam uyum sağlanmakta ve gerekli tüm idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN PERİYODİK İMHA SÜRESİ

              GAZİDENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ süresi sona eren ve kişisel verinin saklanmasını gerektirecek başka herhangi bir veri işleme amacı mevcut olmayan kişisel verileri, saklama sürelerinin sona ermesini takiben 180 gün (6 ay) içerisinde anonim hale getirir.

              GAZİDENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ nın uhdesinde bulunan kişisel veriler belirli periyodik aralıklarla kontrol edilecek ve bu verilerden işleme şartları tamamen ortadan kalkmış olanlar silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

              Kişisel verileri silme, yok etme, kimliksizleştirme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. Bu süre herhalde altı ayı aşmayacaktır.

              Telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması halinde, Kurul bu maddede belirtilen süreyi kısaltabilecektir. Bu durumda kurulun belirleyeceği yeni süreyi geçmeyecek şekilde silme işlemi gerçekleştirilecektir.

              Kişisel verilere uygulanacak bu periyodik inceleme ve imha işlemleri GAZİDENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ tarafından oluşturulan ve VERBİS sistemine sunulan/sunulacak Kişisel Veri İşleme Envanterinde yer almaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİ RESEN SİLME, YOK ETME VEYA ANONİM HALE GETİRME SÜRELERİ

              Kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yükümlülüğünün ortaya çıktığı tarihi takip eden ilk periyodik imha işleminde, kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. Bu süre herhalde altı ayı aşamayacaktır. Telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve açıkça hukuka aykırılık olması halinde, Kurul bu maddede belirtilen süreyi kısaltabilecektir.

VERİ SAHİBİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ TALEBİ ÜZERİNE UYGULANACAK SÜRELER

             Veri Sahibi ilgili kişi, Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerini yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle GAZİDENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ na iletir. GAZİDENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ, talebi kabul eder veya gerekçesini açıklayarak reddeder ve cevabını en kısa süre içerisinde ve en geç 30 gün içinde ilgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde gereği yerine getirilecektir.

            Talebe konu kişisel verilerin işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa, talebe konu kişisel veriler silinir, yok edilir, kimliksizleştirilir ya da anonim hale getirilir.

           Kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri re’sen silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanı GAZİDENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ tarafından seçilecektir. İlgili kişinin talebi halinde GAZİDENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ uygun yöntemi gerekçesini açıklayarak seçer.

          Talebe konu kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa bu durum üçüncü kişiye bildirilecek; üçüncü kişi nezdinde Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik kapsamında gerekli işlemlerin yapılması temin edilecektir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

GAZİDENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI Merkezi’nin faaliyetleri kapsamında işlenen kişisel veriler ile ilgili olarak veri sahibi ilgili kişi, KVVK’nın 11. maddesinde ve Yönetmeliğin 10. maddesinde sayılı haklarınız çerçevesinde GAZİDENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ na başvurarak;

 • Kişisel verilerinin ve/veya kişisel sağlık verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri ve/veya kişisel sağlık verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verilerini isteme,
 • Kişisel verilerin ve/veya kişisel sağlık verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin ve/veya kişisel sağlık verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin ve/veya kişisel sağlık verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve Yönetmeliğin değişik 9. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel sağlık verilerinin silinmesini isteme,
 • İşbu maddenin (f) ve (g) bentlerinde belirtilen esaslar uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin/kişisel sağlık verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

SON HÜKÜMLER

              Yukarıda yer alan haklarınızı kullanmanız ve yukarıda yer alan hususlarda GAZİDENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ na bir başvuru yapmanız halinde, başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) iş günü içinde, 10 sayfaya kadar ücretsiz olarak, daha fazla sayfa ise kurulun belirleyeceği ücret karşılığı sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin tarafımız için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücretin talep edilmesi söz konusu olabilecektir. GAZİDENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ’ nin hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret veri sahibine iade edilir.

              Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda Şirketimizden temin edeceğiniz “Kişisel Veri Talep Formu”nu doldurarak, formda belirtilen yöntemlerden sizin için uygun olanı ile başvuruda bulunabilirsiniz.

GAZİDENT AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ 

 ARSUR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZ. LTD. ŞTİ.

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ;

İrtibat Mail Adresi     : info@gazident.com

Adresi                         : Çiftlik Mahallesi Asena Sokak No: 2/11

 Çiftlikköy / YALOVA

Telefon Numarası      : 0 (226) 352 55 45